Privacyverklaring (2019)

Privacyverklaring (2019)

Stichting MOM respecteert de privacy van deelnemers aan activiteiten, haar vrijwilligers en samenwerkingspartners. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Stichting MOM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Functionaris gegevensbescherming van Stichting MOM is: Sophia Cuperus, te bereiken via info@momondersteuning.nl Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting MOM verwerkt je persoonsgegevens omdat je deelneemt aan onze activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Samenstelling gezin
 • Leeftijdscategorie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Foto/film opnamen deelnemers aan de activiteiten ten behoeve van de website, en facebookpagina en overige publicaties van Stichting MOM en haar sponsors. Hiervoor vragen wij je altijd expliciet om toestemming.
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting MOM verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • gegevens over je gezondheid
 • gegevens over de aard van je beperking
 • gegevens of je hulpmiddelen gebruikt
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd. Voor gegevens over je gezondheid/beperking vragen wij altijd nadrukkelijk om toestemming. Deze gegevens worden nadat de activiteit is geweest verwijderd uit onze administratie.

Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige; neem dan contact met ons op via info@momondersteuning.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Stichting MOM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het organiseren van aangepaste activiteiten;
 • Het informeren over activiteiten, verzenden van een nieuwsbrief;
 • Voor het plaatsten van beeldmateriaal op de website en facebookpagina van Stichting MOM en overige (social) media (van Stichting MOM).

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting MOM neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting MOM) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting MOM bewaart je persoonsgegevens niet langer, dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting MOM verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten waaraan je deelneemt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting MOM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting MOM gebruikt – op het moment van schrijven (september 2019) – geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting MOM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@momondersteuning.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting MOM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting MOM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@momondersteuning.nl